Pin It
 

Ασωπος: Λαμπρότατος ν τος μύθοις.

Άρθρο του ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ..

μν ο πολλοί, φίλτατοι, πολλάκις πυνθάνονται τί ποτέ ν τό ατιον πεποίηκεν τος ρχαίοις τοσαύτην φήμην τε καί λόγον. Τί γάρ τό διάφορον καί μείζω ο ρχαοι πεποιήκασιν μες ο νν; Ο γάρ δήπου τν ρχαίων λιγώτερον μν πραγματευομένων, πειτα τοσοτοι πιστήμονες καί ποιηταί καί τραγωδοί καί στρατηγοί γεγόνασιν!!!! Λέγε ον μν τί τ ληθεί τούτου τό ατιον ν, λέγουσιν μοι. Καί γώ, φίλοι, πως μή δόξω τισίν μν ερολογεν, ες ξιόχρεον δη μάρτυρα παρέξομαι μν τόν Δημοσθένην, τόν ν θήναις ρήτοραν.

λεξεν δη ποτέ Δημοσθένης τούς λληνας σπουδαίους γεγογέναι πειδ : "κα γεγενσθαι καλς κα πεπαιδεσθαι κα βεβιωκέναι φιλοτίμως συμβέβηκεν ατος, ξ ν εκότως σαν σπουδαοι"!!!!!! Γεγενσθαι τε καί πεπαιδεσθαι καί βεβιωκέναι τόν προσήκοντα τρόπον τε καί ρετήν!!!

Ατό τοτο μοι δοκε, φίλτατοι, τό ατιον ν, Δημοσθένης τε καί λλοι τινές τν ρχαίων ερήκασιν. Σκέψασθε δή ο νεκα τοτο λέγω. Ο γάρ μες, φίλοι, ες τοιατας ρετάς τούς νν νέους τρέπομεν λλά τρέπομεν ατούς ες θη νδραπόδων σπερ ποδόσφαιρον τε καί τηλεόρασις!!! Καί σως μέν δόξω τισίν μν φλυαρεν λλά τοτο τ ντι στιν μοί δοκε τό ατιον εναι. Βουλοίμην ν τοίνυν καί τούς μετέρους νέους παιδεεσθαι μοίως τοτον τόν τρόπον ν παιδεύοντο πάλαι ν θήναις. Τν νν Νεοελλήνων πολλοί λόγ μέν λέγουσιν, ργ δε οκ ποδεικνσιν.

Βουλοίμην τοίνυν ν, φίλτατοι, λόγον περί του Ασώπου λέγειν. Ασωπον στε που, φίλτατοι, ς τερπε μύθοις νθρώπους. Οτος περί πολλο στιν μν, τος λλησιν, τν διδακτικν μύθων ατο νεκα. Καί τ ντι Ασωπος πρτος μύθους ποίησεν ος ο νθρωποι πεφήναντο διδακτικούς εναι περί δικαιοσύνης τε καί ρετς. Καί δη τούτου νεκεν πό πάντων μολογεται ς μυθοποιίας "πατήρ", τς διδακτικς, οη καλούς τε καί αγαθούς τούς νέους ποιεν.

Ασωπος οποτε βιβλίον ξέδωκεν συγγραφς λλά ατόν ς μυθοποιόν εί παρείχετο, πό στήθους μύθους ποιούμενος τε καί παροιμιαζόμενος ες τούς νθρώπους. γένετο δε ες Αγυπτον τε καί ες Σάρδεις παρέχων ατόν ς σύμβουλον τ Κροίσ περί φιλοσοφίας. Ασωπος καί τν πτά σοφν ταρος ν καί παρεγένετο ατος ες Κόρινθον ν τ συμποσί ατν. Περί τό +1400 βιβλίον γέγραπται Μενεδήμ τν μύθων ατο καί κτοτε πίσημοι μύθοι γένοντο κατά πσαν τήν οκουμένην. Λόγος δε στι τούς Ασώπου μύθους νεγνσθαι πό τν νθρώπων πλέον παντός λλου βιβλίου!!!!

Ο γάρ σμεν ε περί τς γεννήσεως ατο καί τούτου νεκα, τν λληνίδων πόλεων οκ λίγαι ρίζουσιν τι καί νν λλήλαις περί τς γεννήσεως το Ασώπου, σπερ Σάμος καί α Σάρδεις καί Φρυγία καί νιαι τινές λλαι. Οτος, καθά ο πλείονες λέγουσιν, ες Φρυγίαν μλλον γεννήθη περί τό -700. τι δε οδέν σμεν οτε μικρόν οτε μεγάλον οτε περί τς παιδείας τε οτε καί περί τν τοκέων ατο.

Σωκράτης ε γε πιστάμενος τούς Ασώπου μύθους λεξεν τι τούς νέους, παίδας τι ντας καί μειράκια, δι´ οδέν λλο διά τούς Ασώπου μύθους χρεών εη παιδευθναι να οτω βελτιωθσι περί σοφρωσύνης τε καί δικαιοσύνης. Πρός δε τούτοις διά τν μύθων ο νέοι βιώσονται φιλοτίμως τε καί ληθς πρός λλήλους.

τι δε Σωκράτης ν Φαίδωνι φη: " τν ποιητν δέοι, επερ μέλλοι ποιητς εναι, ποιεν μύθους λλ ο λόγους, κα ατς οκ μυθολογικός, δι τατα δ ος προχείρους εχον μύθους κα πιστάμην τος Ασώπου.."

σως μέντοι τν ρχαίων ποιητν μηδείς σοφώτερος ν το Ασώπου ξ ο τι καί σήμερον μύθοι τε καί παροιμίαι σμένως ναγιγνώσκονται πό πάντων.

Χαίρετε

Εμήχανοςhttp://www.attikisti.com/2016/02/blog-post_14.html#more

 

Pin It

Σχετικά με Εμάς

Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού «ΕΛΞΕΥΣΙΣ», είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με έδρα τον Βόλο. Παρ' ό,τι προϋπήρχε σαν πολιτιστικός φορέας, προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας του Ινστιτούτου, από την πολιτιστική πρόκληση των δράσεων, εκτός των Ελλαδικών πλέον συνόρων.

Φορέας πολιτισμού, με πολυετή πείρα και έντονη δραστηριότητα στις τέχνες και τον πολιτισμό. Ανάμεσα στους σκοπούς του είναι και οι προσεγγίσεις των πολιτισμικών – πολιτιστικών διαδρομών που αφορούνε στο σύνολό τους τον ελληνικό πολιτισμό, από την γέννησή του έως και σήμερα, αλλά και την διάδοσή του σε όλον τον κόσμο.


Περισσότερα...

Στοιχεία - Διεύθυνση

Επικοινωνία
"ΕΛΞΕΥΣΙΣ"
Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού
+30 24210 20038 / + 30 698 8085300
info@elxefsis.com
elxefsis@gmail.com
Διεύθυνση
Γαλλίας 73 / Μαγνησία - Βόλος
Τ.Κ. 38221